Katalog-Coignard-1991

Katalog-Dresden-Arlt-1989

Katalog-Gruppe--1993

Katalog-Heinirch-1990

Katalog-Ivanova-1991

Katalog-Keller-1989

Katalog-Kiessling-1988

Katalog-Kiessling-1988-001

Katalog-Kiessling-1989

Katalog-Koulakov-1993

Katalog-Schlegel-1988

Katalog-Tan-Ping-1994

Katalog-Tan-Ping-1994-001

Katalog-Tan-Ping--KHB-1996

Katalog-Tan-Ping--KHB-1996-

Katalog-Teng-Fei-1993

katalog-zeichen-raum

katalog-zeichen-raum-1993-0